Belsjø Terrasse

Fremdrift og nabokontakt

9 juli

Ferie og videre drift

avatar

Vanessa Gomes Olausen

No Comments

Denne uka har vi kjørt siste pumpebil med slam fra renseanlegget. Videre fylles bassengene igjen med sprengstein og rene masser. Prosjektet tar nå ferie, og det vil dermed ikke være noe aktivitet på byggeplassen de neste to ukene (uke 28 og 29).

 

I uke 30 vil graveentreprenøren være her med to mann. Da skal det avrettes for pelerigg og gjøres klart for pelearbeider. Det blir også noe massehåndtering på tomten. Samtidig skal det pigges noe stein og i heisgrubene. Dette anses som støyende arbeider. I uke 32 går vi i gang med brønnboring.

Vi i Skanska benytter også anledningen til å ønske dere en riktig god sommer!

25 juni

Forurensede masser og mer slampumping

avatar

Vanessa Gomes Olausen

No Comments

Hovedutfordringen på byggeplassen er fremdeles i tilknytning til det gamle renseanlegget. Som tidligere nevnt er det ulik forurensningsgrad på innholdet i bassengene, slik at vannet og slammet må håndteres forskjellig. Det jobbes nå med å rense vannet som er i basseng 1, 2 og 3 før det forhåpentligvis kan slippes på spillvannsledningen. Samtidig arbeider vi med å pumpe ut slam fra basseng 5. Følgelig vil det komme seks pumpebiler på mandag for å bistå i prosessen.

Utskjæringen av heissjaktene vil være ferdig i morgen, mens piggingen av fjell vil foregå i en liten periode til.

 

11 juni

Status uke 23

avatar

Vanessa Gomes Olausen

No Comments

Det er tatt nye vannprøver av renseanlegget, og vi ser nå på muligheten for sedimentering av vannet i bassengene. I tillegg er det bestemt at slammet skal kjøres på deponi, noe som vil skje fra starten av neste uke.

 

Til mandag får vi også inn en større maskin som skal pigge bort mer fjell. Det vil derfor bli en del støv og støy i forbindelse med denne arbeidsoperasjonen. Videre jobbes det med utskjæring av heissjakter i tiden fremover.

25 mai

Innbrudd

avatar

Vanessa Gomes Olausen

No Comments

Vi har dessverre hatt innbrudd på byggeplassen i helgen. Låsen på den ene gravemaskinen er slått i stykker og GPS-en er stjålet. Politiet har vært på stedet for å undersøke omfanget og registrere saken. Dersom noen har sett noe mistenkelig ber vi dere ta kontakt med politiet på tlf 02800.

14 mai

17. mai

avatar

Vanessa Gomes Olausen

No Comments

Prosjektteamet på Belsjø Terrasse tar nå fri til tirsdag. Med det ønsker vi dere alle en riktig fin 17. mai-feiring!

10 mai

Pumping av slam fra renseanlegg (med video)

avatar

Vanessa Gomes Olausen

No Comments

Som nevnt i innlegget fra 22. april så består byggetomten av et gammelt renseanlegg. Dette anlegget inneholder flere bassenger, og viser seg å være mye større enn først antatt. I tillegg er bassengene fylt opp med vann og slam, som må pumpes før betongelementene kan fjernes. Siden det ikke finnes noen  tegninger er det utfordrende å vite omfanget av renseanlegget. Etter pumping hele forrige uke viser det seg at de største bassengene er syv meter dype.

Slammet består av forurensede masser og varierer i forurensningsgrad. På bakgrunn av det kan ikke massene leveres til samme deponi, og skal derfor leveres til tre ulike steder. Til sammen er det nå estimert at det er 400 tonn med slam som må kjøres bort. Pumpingen av slam vil fortsette denne uka. Se video av pumpingen.

6 mai

Betongsprøyting (med video)

avatar

Vanessa Gomes Olausen

No Comments

For å sikre graveskråningene ved de vernede eiketrærne er det benyttet sprøytebetong. Se video av prosessen som ble utført forrige uke.

Før betongsprøytingen startet. De vernede eiketrærne er vist øverst til høyre.

Betongen herdes etter sprøyteprosessen

27 april

Oppstart fjellskjæring – varsel om støv og støy

avatar

Vanessa Gomes Olausen

No Comments

Denne uka starter arbeidene med å skjære ut fjellet rundt byggegropa. Som nevnt i forrige blogginnlegg skal fjellet skjæres ut med wirecut. I den anledning ønsker vi å informere om at det vil bli noe mer støv og støyende arbeider fremover.

22 april

Vernede eiketrær og forurensede masser

avatar

Vanessa Gomes Olausen

No Comments

Det ble nylig konkludert med at byggekroppen for Belsjø Terrasse skal flyttes 1,5 m østover mot golfbanen. Denne beslutningen er gjort for å unngå konflikt med de vernede eiketrærne som er på tomten. Frogn kommune og deres innbyggere har uttrykt stor interesse for å opprettholde eksisterende landskap, vegetasjon og biologisk mangfold. I samarbeid med arborist har vi derfor kommet frem til tiltak for å ta vare på trærne i løpet av byggeperioden. Tiltakene er vurdert i forhold til Naturmangfoldloven og Byggforsk, og skal minimere sjansen for jordkompresjon og mekaniske skader. Tiltakene innebærer blant annet marksirking og etablering av rotforheng. For å hindre kraftige ristninger, slik at rotplatene på tærne løsner, skal fjellet rundt byggegropa skjæres ut med diamantwire.

I tillegg eksisterer det et gammelt renseanlegg på tomten som skal rives før byggingen kan starte. Renseanlegget inneholder 120 000 liter med vann og slam, og det er derfor tatt prøver for å kartlegge hvordan innholdet skal håndteres. I tillegg er det gjort utgravinger og noe forurenset masse er allerede kjørt bort til mottaksanlegg. Mest sannsynlig blir vannet og slammet fra renseanlegget pumpet og kjørt på deponi. Videre skal betongen fra anlegget pigges og kjøres vekk.

Utfordringene knyttet til eiketrærne og renseanlegget har medført en del omprosjektering, og vil gi forsinket oppstart av betongarbeidene i prosjektet. Det er forventet at fjellskjæringen med wirecut kan begynne neste uke.

12 april

Brakkerigg til Belsjø

avatar

Vanessa Gomes Olausen

No Comments

Denne uken starter riggingen av brakker på Belsjø terrasse. Det er i dag lagt ut underlag og de første brakkene kommer i morgen. Disse forventes å være klare til bruk i starten av neste uke.