Belsjø Terrasse

Fremdrift og nabokontakt

22 april

Vernede eiketrær og forurensede masser

avatar

Vanessa Gomes Olausen

Det ble nylig konkludert med at byggekroppen for Belsjø Terrasse skal flyttes 1,5 m østover mot golfbanen. Denne beslutningen er gjort for å unngå konflikt med de vernede eiketrærne som er på tomten. Frogn kommune og deres innbyggere har uttrykt stor interesse for å opprettholde eksisterende landskap, vegetasjon og biologisk mangfold. I samarbeid med arborist har vi derfor kommet frem til tiltak for å ta vare på trærne i løpet av byggeperioden. Tiltakene er vurdert i forhold til Naturmangfoldloven og Byggforsk, og skal minimere sjansen for jordkompresjon og mekaniske skader. Tiltakene innebærer blant annet marksirking og etablering av rotforheng. For å hindre kraftige ristninger, slik at rotplatene på tærne løsner, skal fjellet rundt byggegropa skjæres ut med diamantwire.

I tillegg eksisterer det et gammelt renseanlegg på tomten som skal rives før byggingen kan starte. Renseanlegget inneholder 120 000 liter med vann og slam, og det er derfor tatt prøver for å kartlegge hvordan innholdet skal håndteres. I tillegg er det gjort utgravinger og noe forurenset masse er allerede kjørt bort til mottaksanlegg. Mest sannsynlig blir vannet og slammet fra renseanlegget pumpet og kjørt på deponi. Videre skal betongen fra anlegget pigges og kjøres vekk.

Utfordringene knyttet til eiketrærne og renseanlegget har medført en del omprosjektering, og vil gi forsinket oppstart av betongarbeidene i prosjektet. Det er forventet at fjellskjæringen med wirecut kan begynne neste uke.